location:HomePeopleAdministrative Staff

Administrative Office

Name Position Telephone Email
Xiaoli Wang Manager +86-755-88010821 wangxl@sustech.edu.cn
Wencheng Ni Executive Assistant +86-755-88018014 niwc2018@sustech.edu.cn

Academic Affairs Office

Name Position Telephone Email
Yuanyuan Su Graduate Education +86-755-88010822 suyy@sustech.edu.cn
Shuang Ma Research +86-755-88018056 mas2018@sustech.edu.cn
Juan Zhang Undergraduate Education +86-755-88018054 zhangj33@sustech.edu.cn

Financial Office

Name Position Telephone Email
Han Yan Financial Administration +86-755-88018064 yanh3@sustech.edu.cn